Нашите Цели

Основни цели и задачи на C3I се:

  • Давање консултантски услуги во делот на корпоративната безбедност и сигурност и корпоративен менаџмент, сајбер безбедноста и дигиталната форензика, заштита на личните податоци, електронски трансакции и перење пари, тероризам и финансирање тероризам, управување со ризици од катастрофи, климатски промени итн;
  • Обука и тренинг во делот на намалување на ризици од катастрофи и адаптација на климатски промени,корпоративна безбедност и сигурност и корпоративен менаџмент, сајбер безбедност и дигитална форензика, заштита на личните податоци, електронски трансакции и перење пари, тероризам и финансирање тероризам, управување со ризици од катастрофи итн.
  • Разработка и/или спроведување на проекти за менаџирање со целиот циклус на катастрофи;
  • Спроведување истражувања во делот накорпоративната безбедност и сигурност и корпоративен менаџмент, сајбер безбедност и дигитална форензика, заштита на личните податоци, електронски трансакции и перење пари, тероризам и финансирање тероризам, управување со ризици од катастрофи, климатски промени итн;
  • Организирање и учество на семинари, конференции, работилници, стручни советувања и други видови настани во делот на корпоративната безбедност и сигурност и корпоративен менаџмент, сајбербезбедност и дигитална форензика, заштита на личните податоци, електронски трансакции и перење пари, тероризам и финансирање тероризам, управување со ризици од катастрофи, климатски промени итн;
  • Самостојно или заедничко учество со други домашни и меѓународни организации во подготовка и аплицирање на проекти во делот на корпоративната безбедност и сигурност и корпоративен менаџмент, сајбербезбедност и дигитална форензика, заштита на личните податоци, електронски трансакции и перење пари, тероризам и финансирање тероризам, управување со ризици од катастрофи, климатски промени итн.
  • Соработка со наставно-научни институции, државни институции, единици на локалната самоуправа и други органи и тела, во делот на корпоративната безбедност и сигурност и корпоративен менаџмент, сајбербезбедност и дигитална форензика, заштита на личните податоци, електронски трансакции и перење пари, тероризам и финансирање тероризам, управување со ризици од катастрофи, климатскип ромени итн.
  • Објавување разни видови публикации, стручни трудови, анализи, мислења и др., во делот на корпоративната безбедност и сигурност и корпоративен менаџмент, сајбербезбедност и дигитална форензика, заштита на личните податоци, електронски трансакции и перење пари, тероризам и финансирање тероризам, управување со ризици од катастрофи, климатски промени итн.