Климатски промени

Намалување на ризикот од катастрофи (DRR) и адаптација на климатските промени (CCA) се две практики кои се однесуваат на справување со зголемениот ризик од катастрофи со климатските промени. DRR има за цел да го намали ризикот од природни и човечки катастрофи преку намалување на изложеноста и ранливоста на луѓето и имотот и зголемување на подготвеноста за вакви настани (UNISDR, 2017 година), додека CCA прави прилагодувања за да ги намали потенцијалните негативни влијанија од климатските промени за општеството во однос на климатските екстреми и постепените промени во средната клима (IPCC, 2012 година). Со тоа, и двете полиња ја делат заедничката цел да се намалат ранливостите и изложеноста и да се зголеми еластичноста на заедниците. Покрај тоа, и двете полиња ја препознаваат социјалната структура зад катастрофи и климатски промени и ја поврзуваат со актуелните трендови во урбанизацијата, деградацијата на животната средина, глобализацијата на пазарите и сл.

Сепак, разликите помеѓу секторите сè уште постојат, што предизвикуваат удвојување на напорите, ресурсите и создавање на забуна, особено на локално ниво каде што се очекуваат резултати. Иако овој предизвик е широко признат, сепак има ограничено упатство за тоа како CCA и DRR можат практично да се спојат.

C3I ја нуди својата експертиза и ќе работи на помагање на националните и локалните засегнати страни во премостување на јазот меѓу двата сектори преку:

  • Интегрирање – вметнување на клучните елементи на еден сектор во друг (на пр. сценаријата за климатските промени во проценките на ризиците од катастрофи).
  • Усогласување – идентификување синергии меѓу процесите на политиката со заеднички цели за зголемување на кохерентноста, ефикасноста и ефективноста за подобрени исходи.
  • Кохерентност – во спроведување на стратегии за намалување на ризикот од катастрофи и прилагодување кон климатските промени потребни на стратешко, оперативно и техничко ниво.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *