Активности

Консултации/консултативни услуги Кампањи и активности за јакнење на јавната свест Истражувања, публикации, мислења и анализи Подготовка, аплицирање и имплементација на проекти Семинари, конференции, работилници, стручни советувања и други видови настани Соработка со наставно-научни институции, државни институции, единици на локалната самоуправа и други органи и тела
More

Климатски промени

Намалување на ризикот од катастрофи (DRR) и адаптација на климатските промени (CCA) се две практики кои се однесуваат на справување со зголемениот ризик од катастрофи со климатските промени. DRR има за цел да го намали ризикот од природни и човечки катастрофи преку намалување на изложеноста и ранливоста на луѓето и имотот и зголемување на подготвеноста за вакви настани (UNISDR, 2017 година), додека CCA прави прилагодувања за да ги намали потенцијалните негативни влијанија од климатските промени ...
More

Хибридни закани

Свеста на C3I тимот за тоа дека живееме во ера на хибридни закани е на највисоко ниво. Многу експерти, научници и експерти од различни области ја потврдуваат новата безбедносна реалност обликувана од хибридни закани. Како резултат, термините како „хибридно војување“ или „хибридни закани“ станаа трендовски фрази што се користат за да се опише арсенал на навидум различни закани. Меѓународни организации како што се НАТО, ЕУ и до одреден степен ООН, веќе преземаат чекори за борба против хибридни зак...
More

Тероризам и насилен екстремизам

Мораме да живееме со мислата дека во следните сто години ќе има мир, но и да бидеме подготвени дека војната ќе започне утре. Оваа фраза има заеднички именител со тероризмот, предизвикувајќи страв и лична несигурност кај граѓаните, што всушност претставува нејзина непосредна цел. По терористичките напади во изминатите дваесет години, светот не може да живее мирно, без да се грижи за неговата безбедност во иднината. Освен другите безбедносни проблеми, светот се соочува со „новата нормалност“ от...
More

Електронски трансакции и перење пари

Процесите на перењето пари и финансирањето на тероризмот претставуваат проблеми кои имаат глобален карактер. Овие активности ја компромитираат стабилноста, транспарентноста и ефикасноста на финансиските системи, како на развиените земји така и на земјите во развој. Кај голем број на земји овие активности покренaa значајни прашања 4 кои се однесуваат на рано откривање, спречување и гонење. Софистицираните техники кои се користат за да се легализираат „валканите“ пари и да се финансира тероризмот ...
More

Заштита на личните податоци

Личните податоци, како компонента на правото на приватност, се нераскинливо поврзани и го определуваат идентитетот на индивидуата. Оттука, тие можат да бидат мошне „моќна алатка“ за идентификување на најразличните професионални и приватни преференции на оној кому му припаѓаат! Имено, тие „зборуваат“ за музиката што ја сакате, спортот што го практикувате, укажуваат на што трошите најголем дел од вашите пари, каква е вашата здравствена состојба, ги откриваат вашите политички уверувања и тн. Кога н...
More

Сајбер безбедност

Денес, мнозинството записи и процеси кои содржат информации и податоци поврзани со сите аспекти од нашиот секојдневен живот, почнувајќи од комуникација, бизнис, забава, здравство и др., се дел од Интернет, комуникациски мрежи и информациски системи кои доживеаа феноменален раст во последните децении. Ова го направи општеството крајно ранливо на нарушувања што можат да влијаат на правилното функционирање на ИКТ системите и да ја загрозат безбедноста и веродостојноста на овие податоци. Ситуацијата...
More

Работилница под наслов „ Градење на „Сајбер еластични„ општества во Југоисточна Европа“ – фаза 2 се одржа во Загреб, ноември 2015 година

Работилницата е продолжение на претходната работилница под наслов „Градење на сајбер еластични општества во Југоисточна Европа“ која се одржа во периодот од 13-14 Мај во Охрид, Република Македонија. Настанот беше заеднички организиран од RACVIAC – Центарот за безбедносна соработка, Воената Академија “Ген. Михаило Апостолски” – Скопје, со поддршка на Владата на Германија. Целта на работилницата е воспоставување на платформа за размена на искуства на регионално ниво, да се појасни перцепцијата ...
More

C3I Скопје учествуваше на Регионалната Работилница за Сајбер просторот и Безбедносните предизвици

Сајбер-предизвиците, мерките за ублажување на сајбер-ризиците и финансискиот криминал, како и техничките, правните и политичките димензии на сајбер-одбраната беа темите на Регионалната Работилница насловена „„Сајбер-просторот и безбедносните предизвици по НАТО и партнерите“, која, во ко-организација на Министерството за одбрана на Република Македонија - Сектор за човечки ресурси и Воената академија „Генерал Михаило Апостолски - Скопје“  во Министерството за одбрана, се одржа на 14 и 15 декември ...
More