Активности

Консултации/консултативни услуги

Кампањи и активности за јакнење на јавната свест

Истражувања, публикации, мислења и анализи

Подготовка, аплицирање и имплементација на проекти

Семинари, конференции, работилници, стручни советувања и други видови настани

Соработка со наставно-научни институции, државни институции, единици на локалната самоуправа и други органи и тела